Vann- og avløpsbransjen som produsent, leverandør og forhandler av resirkulerte råstoffer

Bildet er hentet fra masteroppgave, NMBU, på oppdrag fra Horten kommune «Design of Dezentralized and Water and Sanitary Systems- Natural and recycling Systems- Stormwater Treatment

I Vannklyngen Smart Water Norway jobber vi nå for tiden med flere initiativer som representerer en helhetlig, bærekraftig tilnærming til vann, avløp og håndtering av ressurser. Økende kretsløpstenkning, ressursutnyttelse, innbyggeres økende klima- og miljøinteresse og nye tekniske løsninger driver utviklingen fremover. Samfunnet blir bedre på å finne løsninger som gjør det enklere å være miljøvennlig og bransjer forenes i den sirkulære økonomien.
I en fremtidig, felles visjon om å gjøre vann og avløp til en mer bærekraftig og innovativ bransje, samles nå prosjektpartnere rundt et initiativ med arbeidstittel «Fremtidens klimarobuste, desentraliserte vann-, avløps- og avfallsanlegg». Prosjektet skal demonstrere en ny tilnærming til gjenvinnbare ressurser i avløpsbransjen og hvordan en hel bydels avfallsressurser kan omdannes til biogass og gjødsel for urbant og eksurbant landbruk.
I Norge i dag finansieres Vann og avløps- (VA) tjenester av selvkost-prinsippet som skal dekke aktiviteter og vedlikehold innenfor kommunal tjenesteleveranse. Dessverre viser det seg at denne finansieringsmodellen ikke bestandig fungerer, med det resultat at infrastruktur og anlegg forfaller. Mange kommuner har store, geografiske områder med lange rørledninger, og med få abonnenter overgår forfallstakten vedlikeholdsbehovet. Ved å bygge mindre, desentraliserte anlegg som kan plasseres der folk bor, og finansieres av abonnentenes VA-gebyrer, kan man slippe unna store utviklingskostnader.

Forprosjekt Grønn Plattform

Prosjektet har fått innvilget forprosjekt Grønn Plattform, og retter seg geografisk mot et område på Skoppum, Horten kommune, hvor det er planer om et boligfelt som skal huse ca. 100 personer. Anlegget skal redusere kostnader og effekttopper innen energi- og VA-sektoren, både for innbyggerne og det kommunale. Det skal også;
• øke energiutbyttet til bydelen
• redusere klimagassutslipp
• føre til mindre forbruk og mer gjenbruk av vann
• utnytte toalettavløp og husholdningsavfall samlet med et vakuumsystem som energikilde for biogassproduksjon
• produsere gjødsel og jordforbedringsmiddel fra digestatet.
På denne måten demonstrere at vann-, avløp og avfallssektorens klimafotavtrykk kan reduseres med minst 50%. Tidligfase beregninger viser at anlegget kan gi et energi-overskudd på 175 kWh/person pr. år, og redusere klimafotavtrykket fra VAR-sektoren med minst 50 % i forhold til dagens avtrykk.
Samarbeidskonsortiet består av miljøet på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Horten kommune teknisk, Scandinavian Water Technology AS fra Malte Winje-gruppen og Vannklyngen Smart Water Norway- bedriftsklynge med 65 medlemsbedrifter.

Holdningsendringer- identitet- retning

Helhetlig bærekraftig tilnærming til vann og avløp. Bevisstgjøring hos abonnent ift vaner og forbruk. Sirkulærøkologi Grønn omstilling Viktigheten av vannforvaltning og vann som ressurs

Prosjektets kjerne av ny teknologi og systemintegrasjon er i seg selv innovasjon. Vel så viktig er den overordnede verdien, identiteten og paradigmeskiftet prosjektet representerer.
I et globalt perspektiv øker avfallsmengden eksponentielt med befolkningsveksten. Vann og avløpsbransjen er en tradisjonell bransje som på sikt har store, uutnyttede muligheter for gjenvinning og resirkulering av råstoffer. Til eksempel har avfall- og gjenvinningsindustrien i løpet av de ti siste årene utviklet seg fra å være en aktør som primært sørget for avfallshåndtering, til å bli en produsent, leverandør og forhandler av resirkulerte råstoffer. Vi ser dette som et eksempel til etterfølgelse og ser VA-bransjen som en del av en løsning på fremtidige ressursproblemer (fosfor, nitrogen) i en bærekraftig og helhetlig sirkulær økonomi, økt gjenvinning og en mer utstrakt bruk av sekundære råstoffer.
Ved å knytte beboerne i området på Skoppum, Horten, nærmere ingeniørkunsten i Vann- avløps- og renovasjonsanlegget skaper man en større forståelse for kretsløpet alle mennesker er en del av. Vi ser for oss at det vil skape bevisstgjøring hos bruker både i forhold til vaner og forbruk av vann, og det samfunnsansvaret vi alle har. Det vil sette vannforvaltning og vann som ressurs i et helhetlig perspektiv for å skape holdningsendringer som trengs for videreutvikling av bærekraften i bransjen.

Kommunens viktige rolle

Det vil også vise hvordan en kommune som Horten, med innovasjon godt forankret i organisasjonen, kan være med på å drive prosesser og teknologiutvikling fremover. Til grunn for all kommunal VA-drift ligger VA-normen, og for å få gjennomslag for endringer må det legges inn tillatte avvik fra disse normene for alternative tilnærminger. Teknisk avdeling i Horten kommune har ila de siste årene jobbet med denne forankringen for å skape innovasjonsprosjekter i en tradisjonell bransje. Horten er en liten kommuneadministrasjon hvor rollene er fordelt mellom færre mennesker som kan gi raskere fremdrift fordi man involverer færre mennesker.
Det sies at innovasjon er personavhengig og at gjennomføringsevne avhenger av ildsjeler som ønsker endring. Horten kommune viser med dette prosjektet at kompetanse, gjennomføringskraft og vilje til omstilling er godt integrert i organisasjonen.

Visjon om et desentralisert anlegg hvor funksjonalitet, landbruk og estetikk integreres

bildet er hentet fra The Fog Watch, artikkel » Singapore-gardens by the bay»

På verdensbasis er det etterspørsel etter flere alternativer til tradisjonell, sentral VA-drift (store, energikrevende sentrale anlegg), hvor man ser at teknologien tillater desentraliserte, mer kompakte, modulbaserte anlegg- der folk bor. Befolkningsvekst i allerede tettbebyggede strøk gjør at desentraliserte løsninger (anlegg ikke påkoblet sentral infrastruktur) er relevante fordi eksisterende VA- systemer ofte ikke er dimensjonerte for økning i abonnenter.
Tradisjonelt er vann og avløpsanlegg lagt utenfor bykjerner, men skal man bygge alternative løsninger som kanskje skal stå tett på folk, vil det være naturlig å også tenke på utførsel, design og det estetiske uttrykket. Grønt- og plantevegger, vertikalt landbruk og fonteneanlegg som også er lagringsbuffer for nødvann, er foreslåtte fokusområder for et pilotanlegg.

Nasjonal strategi for urbant landbruk

Utviklingstrender viser at interesse for dyrking er økende i Norge, og i februar kom det en ny nasjonal strategi hvor det legges til rette for mer urbant landbruk i byer, bynære strøk og tettsteder. Strategien har 3 innsatsområder:

 

 

 

 

 

1. Bærekraftig by- og stedsutvikling
2. Økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon
3. Økt bærekraftig verdiskapning og næringsutvikling

Slik vi ser det representerer prosjektet et paradigmeskifte i vann- og avløpssammenheng og viser en konkret og fullstendig sirkularitet. Dette er desentraliserte løsninger for de mest miljøbevisste og vil være med på å dytte innovasjon og utvikling fremover i bransjen.