Dialogkonferanse for innovasjonsrettet anskaffelse- morgendagens avløpsrenseanlegg

Bergen kommune skal i gang med en innovasjonsrettet anskaffelse for 3 – 5 avløpsrenseanlegg i størrelsesorden 5 000 – 15 000 PE og ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for slike anlegg.  I etterkant av dialogkonferansen ønsker vi ha en-til-en kontakt med aktuelle leverandører for å videreutvikle behovsbeskrivelse og mulighetsvinduet.

Sentrale leverandører og rådgiverfirmaer har allerede fått invitasjon, og vi har tidligere også sendt e-post til alle klyngens medlemmer.

 

Tidligere i år var det også en dialogkonferanse i regi av Bærum kommune, som fikk tildelt
14 millioner kroner til sitt hovedprosjekt om Overvannshåndtering. Bergen og Bærum to av de fem VA-relaterte prosjektene som
fikk tildelt innovasjonsmidler fra Forskningsrådet gjennom Leverandørutviklingsprogrammet, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NHO,
DIFI, KS m.fl.
Denne formen for anskaffelse er noe vi i Vannklyngen har etterspurt i mange sammenhenger:
Sett krav til funksjon og resultat, og overlat til leverandørene å konkurrere om de beste løsningene!

 

Dialogkonferanser er krysningspunktet mellom ide og prosjekt, hvor innovasjon kan skapes i samarbeid mellom inviterte aktører.
Dialogkonferansen gir også en mulighet for at flere firmaer kan alliere seg i samarbeid om innovasjonen.
Når man angir et behov fremfor løsning kan planleggingen sette søkelys på det konkrete
teknologigapet som utgjør grunnlaget for innovasjonen.

 

Dette er en viktig arena for bransjen til å vise seg i et marked som etterspør alternative kontraheringsformer.

 

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med:

Prosjektleder:
Per Lasse Reinertsen

Avdelingsleder prosjektavdelingen

Tlf: 905 75 402

eller kommunens rådgiver

Christen Ræstad

Tlf: 917 24 855

e-post: rastad@online.no

Frist for påmelding er 22.august kl 12:00.